Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek célja

Általános Szerződési Feltételek cimszó alatt olvasható a használati feltételek (Szabályzat) az Euinfoportal.eu (Tulajdonos:Huszin József, székhely: Németország 55487 Dill, Dorfstraße 18 Adószám: 40/074/30635) (továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett oldalra vonatkozik.

Az oldalon elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybe vevője (továbbiakban Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza. A Szabályzatban foglaltak betartása mind a Szolgáltatóra, mind a Felhasználóra nézve kötelező.

Az általános szerződési feltételek szerint felhasználónak minősül minden személy, aki megtekinti a Weboldalt, hirdetést helyez el, illetve a Weboldal szolgáltatásait igénybe veszi. Felhasználó a Szolgáltatás használatával elfogadja jelen Szabályzat rendelkezéseit.

Hirdető olyan természetes, vagy jogi személy Felhasználó, akinek érdekében a Szolgáltató Hirdetést tesz közzé.

A szolgáltatás igénybevételének életkora

Felhasználó az lehet, aki elmúlt 18 éves, cselekvőképessége nem korlátozott és nem cselekvőképtelen; vagy 14. életévét betöltött nem cselekvőképtelen kiskorú, aki a Szolgáltatás használatához és a regisztrációhoz beszerezte törvényes képviselőjének hozzájárulását vagy utólagos jóváhagyását.

Ezt a Szolgáltató kérésére bármikor bizonyítani tudja. Ezenkivül vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.

A Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve a regisztráció során, továbbá a Szolgáltatások megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzatot.

És az annak elválaszthatatlan részét képező Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit is, továbbá kötelezettséget vállal a Szabályzat betartására. A Weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

Általános szerződési feltételek és a hirdetési feltételek

Az általános szerződési feltételek kitér arra is ,hogy a hirdetési szolgáltatás megrendelése az EUINFOPORTAL weboldalon keresztül lehetséges. Online megrendelésnek minősül az e-mailen megrendelt szolgáltatás is. Online megrendelést csak regisztrált Felhasználó érvényesíthet. Az online megrendelés elküldésével Felhasználó kötelező érvénnyel megrendeli az általa kiválasztott szolgáltatást.

Az euinfoportal.eu oldalain található tartalom a Szolgáltató szellemi tulajdona. Az oldalak tartalmának üzleti célra történő felhasználásához a Szolgáltató előzetes, írásos engedélye szükséges.

A Szolgáltató fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

Az Euinfoportal Online Portáltól értesüléseket átvenni csak az oldalra való aktív hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, a forrásra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti. Az Euinfoportal.eu-n megjelenő információk hitelességéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

Az euinfoportal.eu domainnév, valamint az “Euinfoportal Online Portál” név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása – a forrásmegjelölés és hivatkozás kivételével – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges.

A hirdetők hirdetéseinek, tartalmáért az oldal semmilyen felelősséget nem vállal.

A szolgáltatás legfontosabb jellemzői

Szolgáltató hirdetési helyet biztosít Felhasználói részére szaknévsori hirdetéseik és egyéb, pl. banner reklámok folyamatos hirdetésére a Szolgáltató által üzemeltetett euinfoportal.eu internetes címen levő adatbázisban, illetve kereső rendszerben. Szolgáltató által biztosított internetes adminisztrátori felület használatával a Szolgáltató helyezi el a hirdetéseket.

A Weboldal megtekintése és az azon történő keresés regisztráció nélkül is történhet. A Weboldalon nyújtott szolgáltatások szolgáltatási díj ellenében érhetőek el. A Weboldalon történő minden regisztráció esetén az adatszolgáltatás önkéntes.

Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy az általa a Weboldalon elhelyezett hirdetés és adatok tekintetében a hatályos jogszabályokat betartja. Továbbá a személyhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogot nem sért, illetve a nyilvánossághoz közvetítéshez az érintett személyek hozzájárulásával rendelkezik.

Az általános szerződési feltelek szerint a weboldal tartalma kizárólag tájékoztatató jellegű, annak bárminemű igénybevétele valamennyi Felhasználó saját kockázata és felelőssége.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem felel minden, a Felhasználó által megadott adatért, képért, hirdetésért, információért stb. (továbbiakban: Tartalom), azok valódiságáért.  Harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal.

Szolgáltató nem garantálja a Weboldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a Weboldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét.

Szolgáltató azonban minden tőle telhetőt elkövet a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülő zavarok mielőbbi elhárítása érdekében.

Általános szerződési feltételek-Az adatok ellenörzése

Felhasználó által megadott tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, az ott található tartalomért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben azonban tudomására jut, hogy a közzétett tartalom Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét, illetve hatályos jogszabályt sért, jogosult a kérdéses tartalmat eltávolítani, és a tartalom közzétevőjétől felmerült kárának megtérítését követelni. Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, Felhasználó kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban Szolgáltatónál felmerülő valamennyi költség és kár megtérítésére.

Mivel az Internet nyitott és nem tekinthető biztonságos hálózatnak, az azon továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében az Szolgáltató kártérítési felelősségét kizárja.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében Szolgáltató szolgáltatásait igénybevevő Felhasználó által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Felhasználó minősül szolgáltatónak.

A Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül.

Megszűnt cégek, elhunyt személyek regisztrációjának törlése

Megszűnt cégekkel, illetve elhunyt személyekkel kapcsolatos ügyintézést csak személyesen tudunk elfogadni. Előbbi esetben cégbírósági végzéssel, második esetben halotti anyakönyvi kivonat birtokában kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az info {kukac} euinfoportal {pont} eu címen.

Nemzetközi használat

Az internet globális természetéből fakadóan ön hozzájárul ahhoz, hogy az interneten minden, a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. Ön tudomásul veszi, hogy minden személyes adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat Németország területén, az Európai Unióban kontrollálnak, dolgoznak fel és tárolnak.

A szolgáltatás igénybevétele és a regisztráció

A regisztráció során az adatok kitöltésekor figyelni kell az adatok pontos és valóságnak megfelelő megadására. Kötelezően megadandó adatok esetén a formai ellenőrzés automatikusan megtörténik. Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatokat ellenőrizni és jóváhagyni. Ezt követően kerülhet sor a regisztráció elektronikus továbbítására. Szolgáltató a regisztráció során bejelentkezési linket küld elektronikus levél formájában a megadott email címre. Sikeres regisztráció esetén Szolgáltató 48 órán belül biztosítja hirdetés elhelyezését. A regisztráció és annak visszaigazolása akkor tekinthető az Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Az általános szerződési feltetelek szerint a felhasználó tudomásul veszi, hogy az Interneten továbbított adatok biztonságáért és annak megérkezéséért az Szolgáltató felelősséget nem vállal. A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak Szolgáltató általi visszaigazolásával felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre. A megkötött szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek.

Nyelvi feltételek

Szerződéskötésre német vagy magyar nyelven van lehetőség. Szolgáltató a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. Regisztrált Felhasználó a rögzített és tárolt adatokhoz az adminisztrációs felületén férhet hozzá és a regisztráció során megadott adatait bármikor jogosult megváltoztatni. Felhasználó jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és időszerűek legyenek. Amennyiben a Felhasználó által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, Szolgáltató minden további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan felhasználó, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatokat ad meg. Ilyen esetekben a felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz az Szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható

Tilos a Felhasználók személyes adatainak marketing vagy más, a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatától különböző célú felhasználása, illetve gyűjtése.

Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit az Euinfoportal.eu oldalán történő elhelyezéshez átad a Szolgáltató részére.

Az általános szerződési feltételek szerinti adatszolgáltatás

A Szolgáltatás hitelességének megőrzése érdekében a Felhasználó által a szaknévsori hirdetés feladásakor megadott neve minden esetben nyilvánosságra kerül a Weboldalon történő megjelenésével egy időben.

A Felhasználó köteles pontos és valós elérhetőségeket (teljes név, telefonszám, e-mail cím) szerepeltetni adatai között és az általa feladott hirdetésekben. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak, a Felhasználó ezen adatok alapján nem elérhető, akkor Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését megszüntetni és az adott hirdetéseket törölni.

Díjak

A szolgáltatások igénybevétele csak abban az esetben lehetséges, ha a Felhasználó a Felhasználói fiókjához kapcsolódó számlázási adatokat hiánytalanul, a valóságnak megfelelően kitöltötte. Továbbá az adatokat elmentette és választott fizetési mód igénybevételével a díj kiegyenlítése megtörténik.

A szaknévsori hirdetések tartalma

Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit az Euinfoportal Online Portálon elhelyeztet. Ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, osztályozásokat, személyes üzeneteket – és bármely tartalom következményeit is. Az Euinfoportal Online Portál ellenőrizheti a felhasználók által rendelkezésre bocsátott tartalmakat és szükség esetén moderálhatja azt. Az Euinfoportal Online Portál, mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért.

Ön megértette és jelen Felhasználási Feltételek kapcsán hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek. Vagy más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.

Ön megértette és jelen Felhasználási Feltételek kapcsán hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát.Ezekben az esetekben az Euinfoportal Online Portál minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót a rendszeréből.

Az általános szerződési feltételek a következő termékek/szolgáltatások hirdetéseét tiltja

 • veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag;
 • gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer;
 • alkohol, kivéve minőségi, egyedi vagy különleges gyűjtői szeszes ital;
 • lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;
 • hamis, vagy hamisított termék
 • hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék;
 • olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
 • szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;
 • emberi szerv, szövet;
 • engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok,
 • értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható értékpapír mely már követelést nem testesít meg, és amely kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;

Ezenkivül tilos még:

 • hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más, nem átruházható készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (pl. üdülési csekk), kivéve olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;
 • kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica;
 • bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;
 • egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg;
 • vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver;
 • aktiváló kód, CD-kulcs, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs szám;
 • TV vagy rádió előfizetéshez kapcsolódó dekóder kártya és ilyen adások illegális dekódolásához felhasználható eszköz;
 • olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását, vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;
 • online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónév, jelszó;

Tiltott továbbá:

 • bármilyen olyan alkalmazás/megoldás használata, amellyel az Euinfoportal, vagy a Szolgáltatás módosítása végezhető el, illetve amely befolyásolhatja a Szolgáltatás rendeltetésszerű működését,
 • olyan megoldás használata, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetését ellátó informatikai (hardver, illetve szoftver) környezet működését, elérhetőségét befolyásolja;

Nem jeleníthető meg olyan hirdetés, amely:

 • válaszboríték küldésére vagy pénzösszeg befizetésére hív fel;
 • bűncselekményre felbujtást valósít meg;
 • nincs tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékelésre és az emberi méltóságra;
 • súlyos vagy széleskörű ellenállást vált vagy válthat ki;
 • becsmérlő vagy megalázó;
 • faji, vallási vagy politikai ellentétet szít vagy szíthat;

A hirdetésekhez a Felhasználók jogosultak a Szolgáltató által meghatározott méretű és mennyiségű kép- vagy video fájl tartalmak megadására a feltöltéshez. Ezek kizárólag az adott hirdetés tartalmával lehetnek kapcsolatosak.

Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül;

Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat az hivatalosan támogatja vagy hagyta jóvá;

Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;

A szerződés teljesítése

A Szerződést a Felek akkor tekintik teljesítettnek, ha a megrendelésben megjelölt hirdetési forma megjelent. Minőségi kifogást a Felhasználó a szolgáltatás megkezdésétől annak befejezéséig tehet.

A Szerződés a hirdetés közzétételének megszüntetésével hatályát veszti, kivéve a titoktartási követelményeket.

A szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

Az egyes Felhasználókat terheli a teljes felelősség a felhasználói fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon Szolgáltató által elérhetővé tett tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg.

A szerződés megszűnése

A Felhasználó bármikor töröltetheti a regisztrációját, oly módon, hogy a Szolgáltatás oldalainak alján elérhető Kapcsolat linken keresztül jelzi ezt az igényét Szolgáltató felé. Ebben az esetben a jelen szerződés azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik.

Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen általános szerződés feltételek pontjait, a Szolgáltató törölheti a felhasználói fiókot, amely esetben a jelen szerződés automatikusan és azonnali hatállyal megszűnik.

A  Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse.

Titoktartási követelmények

A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés tartalmát annak teljesítését követő öt éven belül üzleti titokként kezelik. Nem minősül üzleti titoknak az az információ, amely harmadik fél által szabadon megismerhető (pl. az internetes névsorokban közzétett adatok, árak, szövegek).

Záradék

A Felek kijelentik, hogy ismerik Szolgáltató weboldalán elérhető Adatkezelési Feltételeket, és annak rendelkezéseit magukra nézve a jelen Szerződés részeként kötelező erejűnek tekintik.

Felhasználó kijelenti, hogy az online megrendelést szabályozó, interaktív együttműködést támogató útmutató szövegeket elolvasták, és az abban foglalt kötelező korlátozásokat a jelen Szerződés részeként betartják.

A Szerződés teljesítésének helye Dill Németország.

 1. március 08.
Általános szerződési feltételek Euinfoportal

Általános szerződési feltételek Euinfoportal