Felhasználási Feltételek

 

EUINFOPORTAL

Általános Szerződési Feltételek

 

I. A használati feltételek

 

        A jelen használati feltételek (Szabályzat) a DRM Hungary Kft. – Euinfoportal.eu (székhely: Magyarország 1174 Budapest, Kvasz András u.14. Adószám: 242221540-2-42) (továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett euinfoportal.eu oldalon (továbbiakban Weboldal) elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybe vevője (továbbiakban Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza. A Szabályzatban foglaltak betartása mind a Szolgáltatóra, mind a Felhasználóra nézve kötelező.

       Felhasználónak minősül minden személy, aki megtekinti a Weboldalt, hirdetést helyez el, terméket kínál eladásra, vagy aki termék megvételére ajánlatot tesz, vagy hirdetésre jelentkezik, illetve a Weboldal szolgáltatásait igénybe veszi. Felhasználó a Szolgáltatás használatával elfogadja jelen Szabályzat rendelkezéseit.

       Hirdető olyan természetes, vagy jogi személy Felhasználó, akinek érdekében a Szolgáltató Hirdetést tesz közzé.

       Felhasználó az lehet, aki elmúlt 18 éves, cselekvőképessége nem korlátozott és nem cselekvőképtelen; vagy 14. életévét betöltött nem cselekvőképtelen kiskorú, aki a Szolgáltatás használatához és a regisztrációhoz beszerezte törvényes képviselőjének hozzájárulását vagy utólagos jóváhagyását és ezt a Szolgáltató kérésére bármikor bizonyítani tudja; vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.

      A Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

      Szabályzat aktuális változata a Szolgáltatás nyitólapján elhelyezett “Felhasználási feltételek” linkre kattintva érhető el.

      A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve a regisztráció során, továbbá a Szolgáltatások megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzat, és az annak elválaszthatatlan részét képező Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal a Szabályzat betartására. A Weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

      A Felhasználó a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat (például meglátogatott oldalak listája, technikai adatok, a Weboldal Felhasználó által történő felhasználására vonatkozó információk, valamint esetlegesen harmadik személyektől beszerzett felhasználói információk) rögzíti és az Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott módon és célokra felhasználja.

      Online megrendelés: Hirdetési szolgáltatás megrendelése az EUINFOPORTAL weboldalon keresztül lehetséges. Nem minősül online megrendelésnek az e-mailen megrendelt szolgáltatás. Online megrendelést csak regisztrált Felhasználó érvényesíthet. Az online megrendelés elküldésével Felhasználó kötelező érvénnyel megrendeli az általa kiválasztott szolgáltatást.

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői

     

      Szolgáltató hirdetési helyet biztosít Felhasználói részére szaknévsori hirdetéseik és egyéb, pl. banner reklámok folyamatos hirdetésére a Szolgáltató által üzemeltetett euinfoportal.eu internetes címen levő adatbázisban, illetve kereső rendszerben. Szolgáltató által  biztosított internetes adminisztrátor felület használatával Felhasználó helyezi el apróhirdetéseit. A Felhasználó által elhelyezett képeket Szolgáltató jogosult elektronikus vízjellel ellátni.

      A Weboldal megtekintése és az azon történő keresés regisztráció nélkül is történhet. A Weboldalon nyújtott szolgáltatások szolgáltatási díj ellenében érhetőek el. A Weboldalon történő minden regisztráció esetén az adatszolgáltatás önkéntes.

      Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy az általa a Weboldalon elhelyezett hirdetés tekintetében a hatályos jogszabályokat betartja, az személyhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogot nem sért, illetve a nyilvánossághoz közvetítéshez az érintett személyek hozzájárulásával rendelkezik.

      A Weboldal tartalma kizárólag tájékoztatató jellegű, annak bárminemű igénybevétele valamennyi Felhasználó saját kockázata és felelőssége.

      Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem felel minden, a Felhasználó által a Weboldalon elhelyezett adatért, képért, hirdetésért, információért stb. (továbbiakban: Tartalom), azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal.

      Szolgáltató nem garantálja a Weboldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a Weboldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Szolgáltató azonban minden tőle telhetőt elkövet a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülő zavarok mielőbbi elhárítása érdekében.

      Felhasználó által elhelyezett tartalmat Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, az ott található tartalomért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben azonban tudomására jut, hogy a közzétett tartalom Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét illetve hatályos jogszabályt sért, jogosult a kérdéses tartalmat eltávolítani, és a tartalom közzétevőjétől felmerült kárának megtérítését követelni. Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, Felhasználó kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban Szolgáltatónál felmerülő valamennyi költség és kár megtérítésére.

      Mivel az Internet nyitott és nem tekinthető biztonságos hálózatnak, az azon továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében az Szolgáltató kártérítési felelősségét kizárja.

      Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében Szolgáltató szolgáltatásait igénybevevő Felhasználó által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Felhasználó minősül szolgáltatónak.

      A Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül.

 

III. A Szolgáltatás igénybevétele és a regisztráció

      A regisztráció során az adatok kitöltésekor figyelni kell az adatok pontos és valóságnak megfelelő megadására. Kötelezően megadandó adatok esetén a formai ellenőrzés automatikusan megtörténik. Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatokat ellenőrizni és jóváhagyni. Ezt követően kerülhet sor a regisztráció elektronikus továbbítására. Szolgáltató a regisztráció során bejelentkezési linket küld elektronikus levél formájában a megadott email címre. Sikeres regisztráció esetén Szolgáltató haladéktalanul biztosítja hirdetés elhelyezésének lehetőségét. A regisztráció és annak visszaigazolása akkor tekinthető az Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

      Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Interneten továbbított adatok biztonságáért és annak megérkezéséért az Szolgáltató felelősséget nem vállal. A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak Szolgáltató általi visszaigazolásával felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre. A megkötött szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek. Szerződéskötésre kizárólag magyar nyelven van lehetőség. Szolgáltató a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. Regisztrált Felhasználó a rögzített és tárolt adatokhoz az adminisztrációs felületén férhet hozzá és a regisztráció során megadott adatait bármikor jogosult megváltoztatni. Felhasználó jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és időszerűek legyenek. Amennyiben a Felhasználó által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, Szolgáltató minden további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan felhasználó, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatokat ad meg. Ilyen esetekben a felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz az Szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

      A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható

      Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, és/vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás működtetését;

      Tilos a Felhasználók személyes adatainak marketing vagy más, a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatától különböző célú felhasználása, illetve gyűjtése.

IV. Adatszolgáltatás

      A Szolgáltatás hitelességének megőrzése érdekében a Felhasználó által a szaknévsori hirdetés feladásakor megadott neve minden esetben nyilvánosságra kerül a Weboldalon történő megjelenésével egy időben.

      A Felhasználó köteles pontos és valós elérhetőségeket (teljes név, telefonszám, e-mail cím) szerepeltetni adatai között és az általa feladott hirdetésekben. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak, a Felhasználó ezen adatok alapján nem elérhető, akkor Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését megszüntetni és az adott hirdetéseket törölni.

V. Díjak 

     A szolgáltatások igénybevétele csak abban az esetben lehetséges, ha a Felhasználó a Felhasználói fiókjához kapcsolódó számlázási adatokat hiánytalanul, a valóságnak megfelelően kitöltötte és az adatokat elmentette.

  Alap standard szaknévsori megjelenés 12 hónapra:

  Az európai szaknévsorban megjelenő céges hirdetés.

  A szolgáltatás keretén belül a Felhasználó által a Weblapra feltöltött 1 db céges hirdetés 12 naptári hónapig jelenik meg..

  A szolgáltatás díja bruttó 18720 Ft, (59,4 EUR)/12 hónap melyet a Felhasználónak kiállított Díjbekérő alapján kell átutalni.

  A kifizetett szolgáltatási díj beérkezése után a Szolgáltató áfa-s számlát, állit ki, amelyet elektronikusan küld el a Felhasználó részére.

 Hirdetési (Banner) csomagok 6 hónapos időtartamra:

 ARANY6 csomag

  Kiemelt banner főoldali elhelyezéssel 6 naptári hónapig.

  A kezdőlapon felül váltakozó nagy képek jelennek meg, melyek kattintásra egy adott helyre visznek. Ezek lehetnek az oldalon lévő hirdetések, de   az oldalon kívűlre is vihetnek.

  A szolgáltatás díja bruttó 39000 Ft, (130 EUR)/6 hónap melyet a Felhasználónak kiállított Díjbekérő alapján kell átutalni.

  A kifizetett szolgáltatási díj beérkezése után a Szolgáltató áfa-s számlát, állit ki, amelyet elektronikusan küld el a Felhasználó részére.

  Ezt követően a bannert a Szolgáltató állítja be.

 EZÜST6 csomag

  Baloldali banner elhelyezéssel a főoldalon 6 naptári hónapig.

  Itt meg kell adni a hirdetéshez tartozó képet, a hirdetés linkjét. Ezután a az oldalsávban megjelenik a hirdetés, kattintásra a hirdetés adatlapjára   visz. Ezek lehetnek az oldalon lévő hirdetések, de az oldalon kívülre is vihetnek.

  A szolgáltatás díja bruttó 30000 Ft, (100 EUR)/6 hónap melyet a Felhasználónak kiállított Díjbekérő alapján kell átutalni.

  A kifizetett szolgáltatási díj beérkezése után a Szolgáltató áfa-s számlát, állit ki, amelyet elektronikusan küld el a Felhasználó részére.

  Ezt követően a bannert a Szolgáltató állítja be.

 BRONZ6 csomag

  Hirdetések közti bannerhirdetés főoldalon 6 naptári hónapig.

  A hirdetési listában, minden 5. hirdetés után elhelyezhetünk egy reklám felületet, mely kattintásra egy adott helyre visz. Ez szintén eljuttathatja a    látogatót egy az oldalon lévő hirdetéshez, vagy egy másik weboldalhoz is.

  A szolgáltatás díja bruttó 24000 Ft, (80 EUR)/6 hónap melyet a Felhasználónak kiállított Díjbekérő alapján kell átutalni.

  A kifizetett szolgáltatási díj beérkezése után a Szolgáltató áfa-s számlát, állit ki, amelyet elektronikusan küld el a Felhasználó részére.

  Ezt követően a bannert a Szolgáltató állítja be.


  Hirdetési (Banner) csomagok 12 hónapos időtartamra:

 ARANY12 csomag

  Kiemelt banner főoldali elhelyezéssel 12 naptári hónapig.

  A kezdőlapon felül váltakozó nagy képek jelennek meg, melyek kattintásra egy adott helyre visznek. Ezek lehetnek az oldalon lévő hirdetések, de   az oldalon kívűlre is vihetnek.

  A szolgáltatás díja bruttó 78000 Ft, (260 EUR)/12 hónap melyet a Felhasználónak kiállított Díjbekérő alapján kell átutalni.

  A kifizetett szolgáltatási díj beérkezése után a Szolgáltató áfa-s számlát, állit ki, amelyet elektronikusan küld el a Felhasználó részére.

  Ezt követően a bannert a Szolgáltató állítja be.

 EZÜST12 csomag

  Baloldali banner elhelyezéssel a főoldalon 12 naptári hónapig.

  Itt meg kell adni a hirdetéshez tartozó képet, a hirdetés linkjét. Ezután a az oldalsávban megjelenik a hirdetés, kattintásra a hirdetés adatlapjára   visz. Ezek lehetnek az oldalon lévő hirdetések, de az oldalon kívülre is vihetnek.

  A szolgáltatás díja bruttó 60000 Ft, (200 EUR)/12 hónap melyet a Felhasználónak kiállított Díjbekérő alapján kell átutalni.

  A kifizetett szolgáltatási díj beérkezése után a Szolgáltató áfa-s számlát, állit ki, amelyet elektronikusan küld el a Felhasználó részére.

  Ezt követően a bannert a Szolgáltató állítja be.

 BRONZ12 csomag

  Hirdetések közti bannerhirdetés főoldalon 12 naptári hónapig.

  A hirdetési listában, minden 5. hirdetés után elhelyezhetünk egy reklám felületet, mely kattintásra egy adott helyre visz. Ez szintén eljuttathatja a    látogatót egy az oldalon lévő hirdetéshez, vagy egy másik weboldalhoz is.

  A szolgáltatás díja bruttó 48000 Ft, (160 EUR)/12 hónap melyet a Felhasználónak kiállított Díjbekérő alapján kell átutalni.

  A kifizetett szolgáltatási díj beérkezése után a Szolgáltató áfa-s számlát, állit ki, amelyet elektronikusan küld el a Felhasználó részére.

  Ezt követően a bannert a Szolgáltató állítja be.

 

VI. A szaknévsori hirdetések tartalma

      Az Euinfoportal oldalon kifejezetten tiltott olyan termékek/szolgáltatások hirdetése, amelyek forgalmazása jogszabályba ütközik. Ilyen termék/szolgáltatás, többek között:

 • veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag;
 • gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer;
 • alkohol, kivéve minőségi, egyedi vagy különleges gyűjtői szeszes ital;
 • lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;
 • hamis, vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);
 • hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék;
 • olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
 • szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;
 • emberi szerv, szövet;
 • engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, melynek online értékesítését jogszabály zárja ki, ide értve, többek között a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, vipera, nundzsaku, 20 gramm töltőanyagot meghaladó gázspray, stb);
 • értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható értékpapír mely már követelést nem testesít meg, és amely kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;
 • hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más, nem átruházható készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (pl. üdülési csekk), kivéve olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;
 • kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica;
 • bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;
 • egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg;
 • vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver;
 • aktiváló kód, CD-kulcs, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs szám;
 • TV vagy rádió előfizetéshez kapcsolódó dekóder kártya és ilyen adások illegális dekódolásához felhasználható eszköz;
 • olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;
 • online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónév, jelszó;
 • személyes adatokat vagy e-mail címeket tartalmazó listák, valamint közösségi oldalak e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívó; minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása; hamis adatot tartalmaz, szerzői jogot vagy üzleti titkot sért, magánszemélyt, üzleti szereplőt, nemzetet, országot, közösséget becsmérel, vagy más módon bárki jó hírnevét sérti. Erőszakra buzdít vagy ember ellen használatos fegyvert reklámoz. Vallást, etnika hovatartozást, szexuális beállítódást, betegséget, stb. pozitív vagy negatív minősítéssel illet, vagy bármilyen más módon személyiségi jogot sért. Kábítószer termelésére, forgalmazására, fogyasztására ösztönöz. Személyes szexuális szolgáltatást kínál. Közönség számára egyéb módon megbotránkoztató lehet.

      Tiltott továbbá:

 • bármilyen olyan alkalmazás/megoldás használata, amellyel az Euinfoportal, vagy a Szolgáltatás módosítása végezhető el, illetve amely befolyásolhatja a Szolgáltatás rendeltetésszerű működését,
 • olyan megoldás használata, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetését ellátó informatikai (hardver, illetve szoftver) környezet működését, elérhetőségét befolyásolja;
 • az állás kategóriában olyan hirdetés feltöltése, amely nem csak és kizárólag bejelentett, teljes vagy részmunkaidőben végezhető pozícióra vonatkozó állásajánlatot tartalmaz, különös tekintettel a más weboldalakat népszerűsítő, illetve megtévesztő távmunka ajánlatokat tartalmazó hirdetések feltöltése;

  

      Nem jeleníthető meg olyan apróhirdetés, amely:

 • válaszboríték küldésére vagy pénzösszeg befizetésére hív fel;
 • bűncselekményre felbujtást valósít meg;
 • nincs tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékelésre és az emberi méltóságra;
 • súlyos vagy széleskörű ellenállást vált vagy válthat ki;
 • becsmérlő vagy megalázó;
 • faji, vallási vagy politikai ellentétet szít vagy szíthat;
 • nem egyértelmű megfogalmazásánál fogva, nem pontosan körülhatárolhatóak az ajánlott álláslehetőség paraméterei, illetve burkoltan igyekszik a nem megengedett tartalma(ka)t megjeleníteni, pl. klubtagságot említ, az MLM rendszerbe történő belépést otthoni munkaként tünteti fel, erotikus munkát kínál, stb

      A hirdetésekhez a Felhasználók jogosultak a Szolgáltató által meghatározott méretű és mennyiségű kép- vagy video fájl tartalmak feltöltésére. Ezek kizárólag az adott hirdetés tartalmával lehetnek kapcsolatosak.

      A Felhasználó bármikor jogosult az általa feltöltött videók vagy képek eltávolítására.


VII. A Szerződés teljesítése

A Szerződést a Felek akkor tekintik teljesítettnek, ha a megrendelésben megjelölt hirdetési forma megjelent. Minőségi kifogást a Felhasználó a szolgáltatás megkezdésétől annak befejezéséig tehet.

A Szerződés a hirdetés közzétételének megszüntetésével hatályát veszti, kivéve a titoktartási követelményeket.

 

VIII. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

      Az egyes Felhasználókat terheli a teljes felelősség a felhasználói fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

      A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

      A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon Szolgáltató által elérhetővé tett tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

 

IX. A Szerződés megszűnése

A Felhasználó bármikor töröltetheti a regisztrációját, oly módon, hogy a Szolgáltatás oldalainak alján elérhető Kapcsolat linken keresztül jelzi ezt az igényét Szolgáltató felé. Ebben az esetben a jelen szerződés azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik.

Amennyiben a Felhasználó a felhasználói fiókját az utolsó belépéstől számított 6 hónapon át nem látogatja, Szolgáltató jogosult a regisztrációt és vele együtt a felhasználói adatokat, a feladott apróhirdetéseket valamint a felhasználói fiókhoz kapcsolódó egyenleget törölni. Szolgáltató a törlést megelőzően figyelmezető levelet küld a regisztráció során megadott e-mail címre.

Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen Szerződés feltételeit, a Szolgáltató törölheti a felhasználói fiókot, amely esetben a jelen szerződés automatikusan és azonnali hatállyal megszűnik.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse.

X. Titoktartási követelmények

      A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés tartalmát annak teljesítését követő öt éven belül üzleti titokként kezelik. Nem minősül üzleti titoknak az az információ, amely harmadik fél által szabadon megismerhető (pl. az internetes névsorokban közzétett adatok, árak, szövegek).

XI. Záradék

      A Felek kijelentik, hogy ismerik Szolgáltató weboldalán elérhető Adatkezelési Feltételeket, és annak rendelkezéseit magukra nézve a jelen Szerződés részeként kötelező erejűnek tekintik.

Felhasználó kijelenti, hogy az online megrendelést szabályozó, interaktív együttműködést támogató útmutató szövegeket elolvasták, és az abban foglalt kötelező korlátozásokat a jelen Szerződés részeként betartják.

A Szerződés teljesítésének helye Budapest.

A Felek megoldatlan jogvita esetén elfogadják a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.


2019. június 30.